Merkur

Lønnsomhetsberegninger

NB Under arbeid. Teksten er kun et utkast

 

En svært viktig del av økonomistyringsarbeidet er den løpende analysen av driften. Kontinuerlig brukes økonomiske analyser som hjelp til å velge det produktsortimentet som gir best resultat, eller å gjøre de investeringene som gir høyest avkastning. Økonomiske analyser kan også brukes som informasjon til ledelsen om hvor lav prisen på produktet kan settes før det blir ulønnsomt, eller hvor mange enheter vi må selge for at inntektene skal bli høyere enn kostnadene.

 

 

Produktvalg

Vi skal nå se nærmere på en analysemodell som forteller oss hvilket produkt det er mest lønnsomt å produsere.

 

Eksempel

                                               Produkt A                              Produkt B                               Produkt C                              

Pris                                         kr 50                                       kr 30                                       kr 80

Råvarer                                   kr 15                                       kr 8                                         kr 20

Variabel lønn                          kr 20       kr 35                       kr 10       18                           kr 55       kr 75

Dekningsbidrag                      kr 15                                       kr 12                                       kr 5                        

 

Vi får dessuten vite at det er mulig å selge 10 000 enheter av A, 10 000 enheter av B og

10 000 enheter av C. Produkt A gir størst dekningsbidrag (DB) per enhet. Fordi vi kan selge like mange enheter av hvert produkt, vil produkt A gi størst totalt dekningsbidrag:

 

Totalt dekningsbidrag A:                   kr 15 * 10 000 = kr 150 000

Totalt dekningsbidrag B:                   kr 12 * 10 000 = kr 120 000

Totalt dekningsbidrag C:                   kr 5 * 10 000 = kr 50 000

 

Vi ser av eksemplet over at det er mest lønnsomt for bedriften å produsere produkt A, fordi det gir størst totalt dekningsbidrag.

 

 

Knapp faktor

I alle virksomheter vil det bestandig være en “flaskehals”, det vi i økonomien kaller en knapp faktor. Det kan være at bedriften ikke har maskiner eller verktøy til å produsere nok enheter. En annen grunn kan være at bedriften har for få ansatte. I gode tider ansetter for eksempel byggebransjen en stor del ufaglært arbeidskraft fordi den har mange oppdrag. På grunn av mangel på fagkunnskap og kompetanse kan de ufaglærte være “flaskehalsen” i produksjonen. Andre knapphetsfaktorer enn kompetanse og kunnskap hos ansatte kan blant annet være tilgang på råvarer, kapasiteten til maskinene, generell tilgang på arbeidskraft (kvantitet) og salgsmulighetene for produktene.


Dekningsbidrag per enhet knapp faktor

Vi skal nå se på hvilket produkt det er mest lønnsomt å produsere med en knapp faktor. Vi bruker eksemplet foran og forutsetter at bedriften bruker en maskin som har en kapasitet på 3 800 timer i året. Vi får følgende informasjon:

 

                                               Produkt A                  Produkt B                   Produkt C

Maskintid per enhet:              1,5 t                            1 t                               2 t

 

Det betyr at bedriften kan produsere 2533 enheter. av A (3800 : 1,5), 3800 enheter. av B (3800: 1) eller 1900 enheter av produkt C (3800: 2).

 

For raskt å finne hvilket produkt vi skal satse på, regner vi ut dekningsbidraget per enhet knapp faktor. Det gjør vi ved å dividere dekningsbidraget med den knappe faktoren.

På den måten finner vi hvilket produkt som utnytter den knappe faktoren best mulig.

 

Dekningsbidrag per enhet knapp faktor = dekningsbidrag per enhet

                                                                                  knapp faktor

 

                                               Produkt A                  Produkt B                   Produkt C

Pris                                         kr 50                           kr 30                           kr 80

Råvarer                                   kr 15                           kr 8                             kr 20

Variabel lønn                          kr 20                           kr 10                           kr 55

Dekningsbidrag                      kr 15                           kr 12                            kr 5

 

Dekningsbidrag (DB) per enhet knapp faktor:

 

Produkt A                  Produkt B                              Produkt C
kr 15 : 1,5 t = kr 10    kr 12 : 1 t = kr 12                   kr 5 : 2 t = kr 2,5

 

Vi ser at situasjonen har endret seg noe. Det er ikke lenger produkt A som er mest lønnsomt å produsere og selge. Det viser seg at når vi tar den knappe faktoren med i betraktningen, er det produkt B som er mest lønnsomt for bedriften.

 

Som du sikkert allerede har skjønt, kan man komme fram til samme konklusjon ved å multiplisere antall enheter bedriften maksimalt kan produsere, med dekningsbidraget per enhet. For produkt A får vi da kr 38 000 (kr 15 *   2533 enheter), mens produkt B gir oss kr 45 600 (kr 12 * 3800 enheter). Konklusjonen blir den samme: Produkt B er nå det mest lønnsomme for bedriften.

 

Beregning av knapp faktor ved endring av forutsetningene

Vi endrer forutsetningene og tenker oss at det er råstofftilgangen som er den knappe faktoren. Maksimal tilgang på et råstoff som benyttes i produksjonen, er 15 000 kg.

 

                                               Produkt A                  Produkt B                   Produkt C

Råstoff per enhet:                    3 kg                            2 kg                            0,5 kg

 

Dekningsbidrag per enhet knapp faktor blir nå:

 

Produkt A                  Produkt B                   Produkt C      

 

Kr 15 = kr 5 per kg           kr 12 = kr 6 per kg           kr 5 = kr 10 per kg

       3                                      2                                    0,5

 

Vi ser nå at produkt C vil være det mest lønnsomme produktet. Produktet gir oss et dekningsbidrag (DB) på kr 10 per kg råstoff. Vi kan finne totalt dekningsbidrag ved å multiplisere DB per enhet knapp faktor med total tilgang av den knappe faktoren:

 

Totalt dekningsbidrag A: kr 5 * 15 000 = kr 75 000

Totalt dekningsbidrag B: kr 6 * 15 000 = kr 90 000

Totalt dekningsbidrag C: kr 10 * 15 000 = kr 150 000

 

ForrigeNeste

Oppgaver

© Cappelen Damm AS