Merkur

Interessenter og interessekonflikter

Massemediene har utviklet seg til å bli en av bedriftens viktigste interessenter. Negativ eller positiv omtale kan ha mye å si for salget.

 

En bedrift eksisterer ikke isolert i en bedriftsøkonomisk verden som styres utelukkende av målsettinger og krav om fortjeneste. Snarere er det slik at bedrifter eksisterer i tett relasjon med en rekke mennesker, offentlige etater, andre bedrifter og organisasjoner. Vi velger å kalle alle disse som på en eller annen måte har et forhold til bedriften, for bedriftens interessenter.
 
Skal bedriften ha et godt forhold til alle sine interessenter, er det viktig at den har et godt og stort nettverk. Siden det ikke alltid er mulig for bedriften å ha direkte kontakt med alle tenkelige interessenter, kan det være en løsning å knytte kontakt med organisasjoner som sørger for at kontakten (relasjonen) med interessenten er god på vegne av bedriften. Dette kan være bransjeorganisasjoner. I Norge kan for eksempel rådgivende ingeniørbedrifter bli medlem i RIF (Rådgivende ingeniørers forening).

 

 

 

Bedriftens interessenter
 
En bedrift har stor betydning og innvirkning på samfunnet. Den gir lønn og dermed økonomisk trygghet til sine ansatte. Gjennom sikker og god drift bidrar den med skatteinntekter til det offentlige, som igjen kommer alle samfunnsborgere til gode. Dessuten sørger en veldrevet bedrift for at forbrukernes levestandard øker, gjennom salg av produkter som er tilpasset deres behov. Videre sørger bedriften for, gjennom kjøp av produkter fra forskjellige leverandører, at andre bedrifter (leverandørbedrifter) gir tilsvarende bidrag til samfunnet som bedriften selv. NHO har redegjort for noe de kaller 3 x 3-effekten. I det legger de at for hver tredje arbeidsplass som blir skapt i det private næringslivet, blir samfunnet tilført seks arbeidsplasser til. Større aktivitet i bedriftene gir ringvirkninger for leverandører, det offentlige, långivere og andre interessenter.
 

Eksempel

Se for deg at det etableres et nytt bilmerke i Norge. For å lage bilene trenger bedriften en rekke ansatte. Men bilbedriften kjøper også deler fra mange andre bedrifter, for eksempel dekk. Grunnen til dette er at det ville blitt for dyrt å produsere alle delene selv. Ved at bedrifter spesialiserer seg på en type del, kan den få et tilstrekkelig stort volum slik at enhetskostnaden blir lav.  På den måten vil etableringen av det nye bilmerket i Norge ha positiv effekt for også for en rekke andre bedrifter.

 

Bedriftens varer eller tjenester blir solgt til forbrukere, andre bedrifter eller organisasjoner. For enkelthets skyld kaller vi alle disse for sluttbrukere. Et marked består av alle som potensielt kan tenke seg å kjøpe produktet. For at bedriften skal få solgt produktene sine, må den kjenne forbrukernes behov og ønsker. Skal bedriften overleve i en hard konkurransesituasjon, må den føre en dialog med kundene for å kunne tilby dem den ønskede kvaliteten, gi de riktige serviceavtalene og ha det riktige produktdesignet. Klarer bedriften å tilby det, får den penger til lønninger og det den trenger for å utvikle seg videre. De menneskene, bedriftene og organisasjonene som utgjør bedriftens marked, er den viktigste interessenten for bedriften.

Leverandører 

For å kunne produsere en vare eller tjeneste trenger bedriften andre varer eller tjenester. En snekker trenger godt verktøy, en klesprodusent trenger kanskje bomullsstoffer, og et reklamebyrå bruker rådene til trendforskere. Uten leverandører som leverer riktig kvalitet til riktig tid, blir livet vanskelig for en bedrift. På den annen side ville ikke leverandørene overlevd hvis det ikke var for bedrifter som kjøpte verktøy, råvarer og konsulenttimer.
 
 

Kapitalgivere og långivere

For å skaffe mer penger, eller kapital som det også kalles, trengs kapitalgivere. Kapital kan skaffes fra bedriftens eiere. Når eierne betaler penger til bedriften, kalles dette for egenkapital. Bedriften kan også låne penger fra låneinstitusjoner, for eksempel banker. De som bedriften får penger av, er viktige interessenter. Men ingen gir penger uten å få noe tilbake. Eierne krever avkastning på investeringene sine. For aksjeselskaper skjer det i form av aksjeutbytte til aksjonærene eller i form av økt verdi på aksjene. Banken får betaling ved å kreve renter på utlånene sine.
 
Eksempel
 
For å tjene flere penger er det ofte hensiktsmessig for bedriften å investere i for eksempel nytt produksjonsutstyr. Slike investeringer kan mange ganger koste mer enn det bedriften selv er i stand til å betale. Bedriften er derfor avhengig av å få kapital utenfra gjennom for eksempel lån.

 

Offentligheten
 
Med offentligheten mener vi interessenter som ikke direkte er i kontakt med bedriften, men som indirekte vil kunne berøre eller bli berørt av dens virksomhet. Eksempler på offentligheten er medier, miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, myndigheter og du som privatperson.
Bedrifter må forholde seg til lover og regler. Det er også normer for skikk og bruk som bedriften må eller bør følge. I tillegg finnes det mange pressgrupper i samfunnet som er med på å styre bedriftens hverdag. Eksempler på slike pressgrupper er miljøvernorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.
 
 
 

Medier

I vårt samfunn er mediene en interessent som bør nevnes spesielt. At bedriftene tar mediene seriøst, ser vi på alle de medierelaterte kursene som tilbys norsk næringsliv. Massemedier er blitt så viktige for bedriftene at store firmaer som regel har flere informasjonsmedarbeidere som bare arbeider mot denne interessenten. Får en bedrift negativ omtale i mediene, kan det få store konsekvenser for salget. Motsatt kan en positiv omtale føre til økt oppmerksomhet og salg for bedriften.

 

Det offentlige
Det er vanlig å dele det offentlige inn i kommuner, fylkeskommuner og stat. Disse myndighetene har forskjellige oppgaver. For eksempel kan kommunene forbeholde seg retten til å godkjenne yrkesgrupper som blant annet elektromontører, fylkeskommunen har ansvar for innkreving av merverdiavgift, mens staten gir lover og forskrifter. Det offentlige bestemmer de rammene (for eksempel lover og regler) en bedrift opererer innenfor, men det er også det offentliges oppgave å tilrettelegge slik at forutsetningene for å drive en bedrift er gode. Et eksempel på det kan være å sørge for at skattesystemet er enkelt og effektivt. 
 
Ledelse og ansatte
Selve hjertet og hjernen i bedriften er menneskene som arbeider der. Det er vanlig å dele personalet inn i ledelse og ansatte. Ledelsen er i hovedsak de som organiserer og legger strategier, mens de ansatte er de som iverksetter strategiene i handling. Både ledelsen og de ansatte gir sin kompetanse i bytte mot penger (lønn). I tillegg kan bedriften være med på å dekke flere av personalets sentrale behov, for eksempel trygghet og selvrealisering.
 
ForrigeNeste

Eksempel: Amnesty International

Våre interessenter omfatter:

 • alle mennesker, herunder fremtidige generasjoner, hvis rettigheter vi søker å beskytte og fremme
 • økosystemer som ikke kan snakke for seg selv eller forsvare seg
  våre medlemmer og støttespillere
 • våre ansatte og frivillige
 • organisasjoner og enkeltmennesker som bidrar økonomisk og med varer og tjenester
 • samarbeidsorganisasjoner, både statlige og ikke-statlige
  etater hvis tillatelse er nødvendig for at vi skal kunne drive vår virksomhet
 • de som har strategier, virksomheter og atferd som vi ønsker å påvirke
 • media og allmennheten.
   

© Cappelen Damm AS