Merkur

Etisk ansvarlighet og målformuleringer

Importbedriften Hagemøbler AS importerer tremøbler fra hele verden, blant annet Sør-Amerika. Selskapet har blant flere overordnede retningslinjer et krav til å «utelukkende samarbeide med produsenter som kan dokumentere tilfredsstillende arbeidsmiljø, bruk av lovlige materialer, og som garanterer for alle sine underleverandører». På den måten tar de avstand fra raseringen av regnskogen.

 

Verdier, etikk og etiske problemstillinger har i løpet av de siste årene kommet mer og mer på dagsordenen både i bedriftene og blant bedriftsledere. Det kommer stadig til uttrykk ved at bedrifter og deres ledelse har med mål om samfunnsansvar og etiske retningslinjer i bedriftens visjoner og overordnede mål. 
 

Målformuleringer for samfunnsansvarlige organisasjoner

En samfunnsansvarlig organisasjon må ha klart definerte mål og krav til rapportering for
 • økonomi
 • miljø
 • samfunn
 
Organisasjoner generelt, og bedrifter spesielt, har krav om økonomisk lønnsomhet, i alle fall på lang sikt. Dette resultatet kommer frem i organisasjonens regnskap og presenteres i årsregnskapet.
 
I forbindelse med miljø tenker vi på hvordan organisasjonen eller bedriften påvirker det ytre miljøet gjennom sin virksomhet. Det bør produseres egne miljørapporter som redegjør for dette.
 
Den siste faktoren, samfunn, innebærer hvordan bedriften tar hensyn til og påvirker de ansatte og ledelsen og mennesker utenfor bedriften, altså samfunnet. I skrivende stund (februar 2008) er det ingen klare standarder for hvordan det skal måles og rapporteres, selv om det finnes eksempler på såkalte etiske regnskaper. Men uansett vil det være mulig å lage skriftlige rapporter som redegjør for tiltak bedriften har gjennomført, og konsekvenser bedriftens aktiviteter har hatt både internt og eksternt.

 

Etisk bevissthet styrker samholdet i bedriften, motvirker uklarhet og fremhever tydelighet, skaper tillit og gjør det enklere å ta vanskelige beslutninger av både strategisk og operativ art.
 
Vi mener følgende punkter er spesielt viktige å ta hensyn til når bedriften skal utarbeide bedriftsetiske retningslinjer:
 
 1. Etiske mål må være en tydelig del av bedriftens overordnede mål.
 2. Etiske mål og regler må settes for alle ansatte og på alle nivåer.
 3. Etiske mål og regler må kommuniseres konkret og tydelig til alle ansatte.
 4. Etiske mål og regler må vurderes og eventuelt korrigeres regelmessig.
 
 
 
Ledelsen i en bedrift evalueres ut fra i hvor stor grad den oppfyller bedriftens overordnede mål. Hvis ikke etiske mål og regler er inkludert på overordnet nivå, tror vi at andre mål, som det å tjene mest mulig penger, alltid vil overstyre de etiske retningslinjene.
Det hjelper lite om daglig leder er full av gode intensjoner og følger strenge etiske retningslinjer, hvis ikke de som gjør den operative jobben, også følger de samme reglene. Derfor er det viktig at arbeidsinstruksen til alle ansatte også inneholder etiske mål og retningslinjer. Det er dessuten viktig at bedriftens etiske mål og retningslinjer kommuniseres til de ansatte gjennom intern markedsføring.
 
Eksempel
Det store multinasjonale selskapet Travelport pålegger alle sine ledere å gjennomgå bedriftens etiske retningslinjer med hver enkelt ansatt. Det produseres brosjyrer og videofilmer som skal forelegges hver enkelt ansatt, og det gjennomføres interne markedsundersøkelser hvor de ansatte må fortelle om de er blitt gjort kjent med de etiske retningslinjene. På den måten vil toppledelsen sikre seg at alle ansatte får en grundig gjennomgang av bedriftens etiske retningslinjer.
 
Vi vil også presisere viktigheten med jevnlig å gjennomgå bedriftens etiske regelverk. Årsaken er at verden endrer seg. Det som kanskje var etisk korrekt for 30 år siden, er i dag helt uetisk. Normer og holdninger i samfunnet forandres, tenk bare på holdningen til industriens utslipp i dag og i 1970-årene i Norge. Hvis bedriften skal sikre omdømmet sitt og være sikker på at den har etiske regler som holder mål, må etiske problemstillinger kontinuerlig vurderes, og mål og regler må revideres.
 
Eksempel
Under kan du lese retningslinjer for etikk og samfunn for ICA. Disse er å finne på ICAs hjemmeside. Av teksten kan du tydelig lese at ICA ønsker å ta et samfunnsansvar.
 
«De fleste nordmenn kommer i kontakt med ICA på en eller annen måte. I hele landet finnes ICA-butikker som enten er filialer eller franchisedrevne. ICA Norge er også en betydelig innkjøper og arbeidsgiver med en bred virksomhet. Samlet ønsker vi å bruke dette til en positiv kraft i samfunnet.

Vi vil at våre kunder og andre parter skal føle trygghet og tillit til oss og den virksomheten vi bedriver.

Selv har vi valgt å beskrive vårt syn på etikk og samfunnsansvar gjennom begrepet ICAs Gode forretninger. Med ICAs Gode forretninger mener vi at ICA skal
 • drive med lønnsomhet og god etikk
 • høre på kundene og alltid ta utgangspunkt i deres behov
 • verne om mangfold og utvikling blant medarbeidere
 • ha en åpen dialog internt og med omverdenen
 • garantere produktsikkerhet og kvalitet
 • fremme helse og gode matvaner 
 • jobbe for et godt miljø med en varig utvikling»

 

ForrigeNeste
© Cappelen Damm AS