Merkur

Kulturmøter

Tips: Ved å følge lenkene i menyen til høyre kan du lese om forretningskulturen i en rekke ulike land!

 

Det er et faktum at verden stadig veves tettere sammen. Mange bedrifter utnytter dette ved å selge varer eller tjenester i andre land. For at dette skal lykkes må bedriften ha en forståelse av kulturen i det aktuelle landet.

Det finnes mange tanker om hva kultur er, og mange definisjoner av begrepet. Bare i faget sosialantropologi hadde man over 150 definisjoner allerede for 30 år siden. Det man imidlertid er enig om, er at kultur er lært og ikke medfødt. Edward B. Taylor (britisk kulturforsker fra slutten av 1800-tallet), formulerte det slik: ”Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer.” 

Kultur innebærer handlemåter, vaner, tradisjoner, normer og regler. Det dreier seg også om felles historie og ikke minst en felles forståelse av historien. Ut over dette styrkes kulturen gjennom felles språk, symbolverdier, klær og musikk. Alt dette gir oss en følelse av identitet og tilhørighet.

Sosialantropologen Geert Hofstede definerer kultur som ”kollektiv programmering av et menneskes sinn”.Det innebærer at omgivelsenes normer preger bevisstheten til et menneske fra de tidligste barneår og bestemmer dermed atferden senere i livet (Hodne og Rosendahl 2000).

Vi tenker på kultur som et kjennemerke for nasjoner eller folkegrupper. Men som du sikkert vet, finnes det også mindre grupper i et samfunn som skiller seg fra resten gjennom særtrekk i normer, symbolbruk og lignende. Slike grupper kaller vi subkulturer, og det kan være Blitz-miljøet, bedehusmiljøet eller motorsykkelgjenger som Hells Angels.

Thomas Hylland Eriksen har en definisjon av kultur som vi finner nyttig og riktig for bruk i dette faget. Han understreker at felles kultur innebærer å være på bølgelengde med andre individer, og han definerer begrepet slik: ”Felles kultur er det som gjør kommunikasjon mulig.”

Kulturforskjeller eksisterer fordi kultur er betinget av menneskers kunnskap og erfaringsgrunnlag. Forskjellen i kultur gjør at kommunikasjonen blir vanskeliggjort. For de som skal drive forretningsvirksomhet på tvers av landegrenser er det viktig å forstå dette. Kulturforskjeller gjør at vi må arbeide mer med kommunikasjonen vår. Men husk at kulturen i seg selv ikke trenger å ha noe med nasjonalitet å gjøre, det er individenes erfaringer og kunnskap som gjør den forskjellig.

Som en oppsummering kan vi si dette:
 • Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap.
 • Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste.
 • Kultur er stort sett noe sosialt.
 • Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid.
 • Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen.
 • Nasjoner lærer av hverandre, slik at forskjellige lands kulturer påvirker hverandre.

 

 

Felles kultur innebærer at vi kan kommunisere godt med hverandre. Når det gjelder land og regioner som i stor grad har andre typer utdanning, andre verdisyn og annet erfaringsgrunnlag enn vi som er bosatt i Norge, er kulturforskjellene store, og det oppstår kommunikasjonsbarrierer.
Følgende forhold knyttet til potensielle kommunikasjonsbarrierer bør analyseres:
 • skole- og utdanningssystemet i markedet eller landet
 • styresettet og den politiske hverdagen i markedet eller landet
 • religionen i markedet eller landet
 • forskjeller i økonomi og utdanning for innbyggerne i markedet eller landet
 • språk og begreps- og symbolbruken i markedet eller landet
 
Jo større avvik det er mellom de nevnte faktorene, desto større er muligheten for kommunikasjonsbarrierer mellom Norge og markedet vi vil gå inn i.

 

 

ForrigeNeste

Geert Hofstede

En av verdens fremste eksperter på ulike forretningskulturer er Geert Hofstede. Hofstede deler kulturen i et land inn i fem områder som påvirker forretningslivet. Disse er: ”power distance index”, ”individualism”, ”masculinity”, ” Uncertainty Avoidance Index”og Long-Term Orientation.

Les mer om dette på nettsiden http://www.geert-hofstede.com/.


© Cappelen Damm AS